Perspec­tiefnota 2016-2020


18 mei 2016

Door Leonie Vestering, Melissa Bax en Adri van der Avoird
Integrale Statencommissie van 18 mei 2016
Agendapunt 4: Perspectiefnota

Bijdrage blok A (Melissa Bax):

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid
1.1.2. Omgevingsvisie

In hoofdstuk 1 wordt gesproken over de Omgevingsvisie waar ook onze aandacht op gevestigd is. We hebben eerder aangehaald dat we blij zijn dat hierbij de intensieve veehouderij aan bod komt maar de beloofde maatschappelijke discussie laat veel te lang op zich wachten en zou nu eindelijk concreet gemaakt moeten worden. De gedeputeerde heeft in de commissies aangegeven dat intensieve veehouderij in de ateliersessies en met onze discussies met betrekking tot de omgevingsvisie besproken kan worden maar dat is geen maatschappelijke discussie. Dat is vaak beloofd, maar steeds weer uitgesteld en we voelen ons wat van het kastje naar de muur gestuurd wanneer we er vragen over hebben.

We zijn voornemens met de behandeling in de Staten een motie in te dienen waarin we het college vragen één of meer mogelijkheden te laten uitwerken om een maatschappelijke discussie te organiseren over intensieve veehouderij waarbij de bevolking wordt betrokken. In het coalitie akkoord staat immers ook dat Flevoland zich openstelt naar de samenleving en de dialoog zoekt met de inwoners.

De veehouderij is een van de allergrootste vervuilers en een aanslag op dierenwelzijn en volksgezondheid. We moeten niet langer wachten om hier serieus over na te gaan denken, te bespreken en de bevolking hierbij te betrekken, daarvoor is het maatschappelijke belang te groot.

We komen hier nog op terug.

Programma 7: Gebiedsontwikkeling
7.4.1. Nieuwe Natuur

Wat de Nieuwe Natuur betreft, hoofdstuk 7, we vinden dat de provincie wat een aantal projecten betreft sterk van het oorspronkelijke pad is geraakt. De robuuste verbinding, waar het geld voor was, wordt versnippert over Flevoland met projecten die niet veel met het versterken van natuur te maken hebben. Dit blijft een teleurstelling. Om verlies van biodiversiteit tegen te gaan zullen uiteindelijk toch grotere natuurgebieden of verbindingen van natuurgebieden nodig zijn. Ook in Flevoland.

Bijdrage blok B (Leonie Vestering):

Programma 5: Energie, milieu en klimaat
5.1.1. Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In de begrotingsvoorstellen zien wij dat er naast de reeds in 2016 beschikbaar gestelde €200.000,- voor het ontwikkelen van een softwareprogramma, er nog eens structureel €250.000,- per jaar nodig is. Dat betekent dat er bijna 1.5 miljoen wordt uitgegeven om de ruimte te bieden aan extra uitstoot van stikstof. Ondanks de internationale belofte die Nederland heeft gedaan om werk te maken van natuurherstel, wordt er natuurschade aangericht. 1.5 miljoen voor natuurverwoesting ipv natuurbescherming.

De Partij voor de Dieren heeft een veel eenvoudigere manier om natuurschade tegen te gaan door de enorme uitstoot van ammoniak van dieren uit de veestallen. Zet een stop op uitbreidingen van de vee-industrie. Dan kunnen we die 1.5 miljoen besteden aan echte natuurbescherming. Dat zou u allen toch moeten aanspreken.

5.2.5. Energieagenda

Eerder heeft onze fractie ingestemd met de extra kosten die gemaakt zullen worden bovenop het bestaande budget om de versnelling van de energieagenda te realiseren. Onze fractie maakt zich echter zorgen over het financieren van externe expertise over interne dossiers en vraagt de gedeputeerde wederom met klem haast te maken met het verder opbouwen van een afdeling energie binnen het provinciehuis, en hier zonodig extra geld voor te vragen.

5.2.6. Klimaat

Vorige maand hebben we met een aantal geïnteresseerde en betrokken Statenleden samen gezeten en gesproken over klimaatverandering en wat wij als provincie kunnen doen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Tijdens deze bijeenkomst leken we allemaal doordrongen van de ernst en de urgentie. Toch is in deze perspectiefnota weinig ambitie en middelen terug te vinden op dit onderwerp. Het lijkt wel alsof klimaat steeds verward wordt met duurzame energie. Het doel van de energieagenda is uiteraard ook om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen, maar bij het tegengaan van de opwarming van de aarde gaat het om meer dan alleen maar uitstoot van broeikasgassen voor energie. Ook uitstoot van broeikasgassen uit andere bronnen, zoals landbouw en verkeer moet worden tegengegaan. Tegengaan van uitstoot door de landbouw kunnen we als Flevoland het beste door een akkerbouwprovincie te blijven en in ieder geval uitbreiding van intensieve veehouderij en intensieve melkveehouderij niet toe te staan en liever nog terug te draaien.

Bijdrage blok C (Adri van der Avoird):

Programma 4: Cultuur, samenleving en sport
Programma 8: Kwaliteit openbaar Bestuur

We hebben weinig op te merken betreft programma’s 4 en 8. In het algemeen zijn we blij dat er volgens de Perspectiefnota ruimte over blijft voor nieuw beleid.

Bij het programma 4 denken we dat de vrijval van 80.000 bij de investeringsimpuls Oude Muziek voor 2020 voorbarig is. Wij gaan ervan uit dat dit programma ook na 2019 moet doorgaan.

Bij programma 8 staat bij de Randstadstrategie dat de geselecteerde thema’s tot de provinciale kerntaken behoren en op de Europese beleidsagenda staan. We hebben voor deze strategie de bouwstenen al vastgesteld. Een van de onderdelen is agrofood. Als we kijken hoe het onderwerp agrofood zich ontwikkelt in andere provincies, dan zien we dat daarbij niet alleen wordt gekeken naar zoveel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten, maar ook groot belang wordt gegeven aan dierenwelzijn, volksgezondheid en consumentengedrag. Gevolg zal zijn dat daarmee ook dierenwelzijn tot provinciale taak zal worden. Dat lijkt ons een goede ontwikkeling.

Bijdrage blok C (Adri van der Avoird):

Programma 3: Economie

We lezen op blz. 12 bij punt 4 dat er teruggevorderde subsidie is die ingezet moet worden voor een ander innovatief project. Dat spreekt ons aan en we willen graag verder gaan op het onderwerp innovatieagenda biologische landbouw wat we in de vorige vergadering van de commissie economie besproken hebben naar aanleiding van het faciliteren van het opstellen van de innovatieagenda biologische agenda, maar waarvan het vervolg van onze investering nu twijfelachtig wordt door het opheffen van het Centrum voor Biologische Landbouw. De gedeputeerde heeft al gezegd dat hij het belangrijk vindt dat de toppositie van Flevoland op het gebied van biologische landbouw behouden blijft. Wij zouden willen voorstellen dat deze vrijgevallen subsidie ingezet wordt als procesgeld om te onderzoeken in hoeverre de acties uit deze innovatieagenda biologische Landbouw toch kunnen worden uitgevoerd.

Een ander innovatief onderwerp wat we zouden willen voorstellen sluit mogelijk aan bij het onderwerp circulaire economie op blz. 11 waar staat dat we bezig zijn met een onderzoek naar het potentieel aan grondstoffen in Flevoland. We kunnen ons niet herinneren dat we de resultaten daarvan gezien hebben en we vragen ons af of daarbij ook plantaardige eiwit-gewassen zijn meegenomen. We hebben kennis genomen van grotere belangstelling van agrariërs voor eiwitrijke gewassen, als was het maar vanwege de Europese landbouwsubsidies. Maar we denken dat daarbij tot nu toe menselijke consumptie van die plantaardige eiwitten onderbelicht is. Met het toenemende aantal vegetariërs, veganisten, flexitariers en sinds kort ook vergeetariers (mensen die vergeten vlees te kopen, nadat ze al vleesalternatieven gekocht hebben), is er een groeiende markt voor plantaardige vleesalternatieven. Volgens rapporten zijn er in Nederland nu 150 ondernemers actief op dit gebied. De vraag is hoeveel daarvan in Flevoland werkzaam zijn. Deze eiwittransitie kan worden beschouwd als de Tesla van de voedingsmiddelenindustrie. Laten we zorgen dat Flevolandse ondernemers met deze innovaties meegaan.

Programma 6 Mobiliteit

Bij het onderwerp mobiliteit zeggen we vaak hetzelfde en krijgen we doorgaans hetzelfde antwoord. Maar tot onze voldoening lezen we vandaag in de Flevopost dat GS een besluit genomen heeft over Ambitieweb waarin ook de aanleg van groene passeervoorzieningen voor dieren op bestaande kunstwerken aandacht krijgt. Dit gaat een stuk verder dan het gebruikelijke antwoord. Waarvoor dank.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer